Algemene voorwaarden

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen en personen, die via het internet contact hebben opgenomen met Koopeenheadset.nl.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de voorwaarden en garantiebepalingen voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij deze wederom telkenmale schriftelijk zijn bevestigd.

De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Leveringsvoorwaarden Koopeenheadset.nl

1. Op alle aanbiedingen zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Alle prijzen zijn in euro’s tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie.

2. Alle aanbiedingen van Koopeenheadset.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van een product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt de consument per e-mail op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden.

3. Koopeenheadset.nl heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer de consument hierdoor zou worden benadeeld, wordt de consument middels e-mail op de hoogte gesteld. Hij heeft dan het recht de bestelling te annuleren.

4. Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden, naast hetgeen daaromtrent in de online informatie staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties. Geringe afwijkingen van de in de online informatie voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

5. De afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond worden of meegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde afbeeldingen, tekeningen of maten, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van de artikelen, verplichten Koopeenheadset.nl niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst van de geleverde goederen te weigeren.

6. Hoofdregel bij levering is, dat de levering plaatsvindt nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via iDeal internetbankieren.

7. Wanneer de consument een bestelling plaatst, worden de volgende gegevens van de consument gevraagd: naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, email adres, wijze van betaling en eventueel rekeningnummer. Die gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing. De informatie die verzameld wordt, wordt gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken. Indien noodzakelijk gebruiken wij die gegevens om met de consument in contact te komen. Financiële informatie zal uitsluitend gebruikt worden om de consument te factureren voor aangekochte producten en diensten. Wij behouden ons het recht voor om het IP adres van de consument te registreren indien wij problemen met de server moeten verhelpen. Het IP adres kan gebruikt worden om algemene demografische informatie te verzamelen zodat het mogelijk is om het bezoekersprofiel te definiëren en het gebruik van de site te evalueren. Deze informatie helpt ons bij het verder ontwikkelen van deze site, bijvoorbeeld op het gebied van design en lay-out. De persoonlijke gegevens kunnen altijd door de consument worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden. De informatie die wij verzamelen, wordt gebruikt voor duidelijk kenbaar gemaakte doeleinden. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Koopeenheadset.nl beperkt zich tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met de consument als koper. Tenzij de consument daarvoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft verleend, zal Koopeenheadset.nl de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voor zover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.

8. Koopeenheadset.nl zorgt in principe voor bezorging per koerier of post.

9. Voor verzending brengt Koopeenheadset.nl kosten in rekening, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of afgesproken met de koper.

10. Indien bij ontvangst wordt bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met de bestelling, dient contact met ons te worden opgenomen via ons email adres.

11. Ook kunt u ons mailen wanneer u klachten heeft van welke aard dan ook. Wij handelen deze binnen 48 uur af. Eigendom voorbehoud conform het Burgerlijk Wetboek artikel 3:92 . Alle geleverde goederen blijven eigendom van Koopeenheadset.nl totdat alle vorderingen zijn voldaan.

Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Overschrijding leveringstermijn

1. De uiterste leveringstermijn van voorraadartikelen is 5 werkdagen na de datum van bevestiging van de bestelling. Wanneer de voorraadpositie op de website negatief wordt aangegeven, kan een langere levertijd noodzakelijk zijn. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling te annuleren. Bestellingen annuleren nadat de bestelling ontvangen is zie paragraaf Recht van Retour punt 1.

2. Storingen in het bedrijf of bij een der leveranciers, ten gevolge van overmacht (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, natuurrampen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Koopeenheadset.nl door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of onmogelijk maken, ontslaan Koopeenheadset.nl van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten of schaden kan doen gelden. Ingeval van overmacht zal Koopeenheadset.nl daarvan onverwijld mededeling doen aan
de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.

Verzending

1. Alle artikelen worden op het afleveradres bezorgd tenzij anders is aangegeven.

Recht van Retour

1. U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening. Indien Koopeenheadset.nl opdracht geeft tot het ophalen van de goederen zullen deze kosten worden verrekend met het terug te betalen bedrag. Indien de goederen “gebruikssporen” hebben opgelopen is de consument daarvoor verantwoordelijk. De kosten van het herstellen van deze “gebruikssporen” zullen in mindering worden gebracht op het terug te betalen bedrag. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

2. Uitzondering op de retourzending zijn de goederen die speciaal op verzoek van de klant zijn aangemaakt.

3. Na de afkoelingsperiode van 14 dagen kunnen goederen alleen nog maar retour genomen worden in overleg met Koopeenheadset.nl. Na schriftelijk akkoord , retour ontvangst en controle kan overgegaan worden tot terugbetaling onder aftrek van alle door Koopeenheadset.nl gemaakte kosten.

Garantie

1. De consument heeft minstens 12 maanden garantie op producten tenzij anders aangegeven.

2. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koopeenheadset.nl werkzaamheden door koper/opdrachtgever of derden zijn uitgevoerd welke betrekking hebben op de zaken en/of diensten waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan.

3. Mocht een artikel beschadigd zijn bij ontvangst, dan kan de consument deze binnen 7 dagen aan ons retourneren. Informeer ons tijdig via mail zodat wij zo snel mogelijk kunnen ruilen.

Aansprakelijkheid

1. Koopeenheadset.nl. draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Koopeenheadset.nl te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

2. Opdrachtgever is gehouden Koopeenheadset.nl schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Koopeenheadset.nl instellen ter zake van schade ontstaan door of met het geleverde.

Geschillen

1. Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

2. Op alle overeenkomsten en transacties van Koopeenheadset.nl is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

3. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

Slotbepalingen

In alle gevallen, waarin deze voorwaarden en garantiebepalingen niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend Koopeenheadset.nl.

Scroll naar boven